• 4 a 5 dagen - jours - days
 • België € 36 = gratis - gratuit - free
 • Beveiligd - Sécurisé - Secured

5Out of 81 Reviews

- HANDMADE IN BELGIUM -

HANDMADE IN BELGIUM


  Conditions générales de vente

  Art. 1. Algemeen

   1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) worden aangewend in het kader van de verkoop of levering van goederen en diensten door de heer Kurt Turelinckx, ondernemend onder de benaming “Curt’s Jam” gevestigd te 2440 Geel, Elsum 52, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0521.791.803 (hierna “Curt’s Jam”). 
   2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • “Klant”: elke (rechts)persoon tot dewelke CURT’S JAM haar aanbiedingen of offerte richt, dewelke aan CURT’S JAM een opdracht verstrekt of bij CURT’S JAM een bestelling plaatst en/of dewelke met wie CURT’S JAM in enige rechtsbetrekking staat;
  • “Klant-Consument”: Voor zover de Klant handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en voor zover specifieke bepalingen op hem/haar van toepassing zijn;
  • “Partij/Partijen”: CURT’S JAM en de Klant worden ieder afzonderlijk partij, dan wel gezamenlijk partijen genoemd;
  • “Website”: de website van CURT’S JAM “https://www.verseconfituur.be”;
  • “Webshop”: de webshop die te raadplegen is via de Website;
  • “Aanbiedingen”: aanbiedingen, bestekken en offertes, waaronder via de Webshop, uitgaande van CURT’S JAM;
  • “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst die tussen CURT’S JAM en de Klant-Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten/goederen, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (in dit geval via de Webshop);
  • “Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid van de Klant-consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand. 
   1. Onderhavige Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van de Klant-Consument, waarvan niet contractueel kan worden afgeweken.  

   

  Art. 2. Toepassingsgebied

   1. Deze Algemene Voorwaarden, die geen stijlclausules bevatten, werden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst aan de Klant ter beschikking gesteld, de Klant verklaart ervan kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CURT’S JAM, op alle met CURT’S JAM afgesloten overeenkomsten (waaronder op afstand via de Webshop), alsook op alle door CURT’S JAM verstrekte adviezen en op schriftelijk gegeven instructies, aanwijzingen of informatie. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van CURT’S JAM.
   2. Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden die eventueel worden vermeld op onze documenten zoals o.m. offertes, aanbiedingen via de Webshop, orderbevestigingen, leveringsnota's, werkbonnen, zijn, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, van toepassing op de overeenkomst tussen CURT’S JAM en de Klant en dit retroactief van zodra zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en in eender welke vorm aan de Klant ter kennis werden gebracht. 
   3. De Klant-Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door ondertekening ervan, of via ondertekening van de bestelbon, offerte of orderbevestiging. Indien de Klant-Consument via de Webshop een aanbieding van CURT’S JAM accepteert, dan wel een bestelling plaatst, wordt deze geacht de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
   4. Algemene Voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten en niet aanvaard, zelfs als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien CURT’S JAM schriftelijk de (inkoop)voorwaarden van de Klant heeft goedgekeurd, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing en zijn de betreffende schriftelijk aanvaarde afwijkingen slechts geldig voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. Het stilzwijgen van CURT’S JAM kan in geen geval als een aanvaarding van andere contractuele voorwaarden worden geïnterpreteerd. De Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan.
   5. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen CURT’S JAM en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) toegelaten is.
   6. Zelfs een herhaaldelijke niet-toepassing van één van de rechten die CURT’S JAM krachtens de Algemene Voorwaarden of de wet geniet, zal in geen geval uitgelegd kunnen worden als een verzaking aan dan wel een afstand van recht vanwege CURT’S JAM. De Klant ontleent aan een eventuele niet-toepassing geen enkel recht, noch zal de niet-toepassing CURT’S JAM verhinderen op een later tijdstip toch tot uitoefening van het (de) betrokken recht(en) over te gaan. Iedere verzaking aan een recht vanwege CURT’S JAM, moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Zelfs indien in een specifieke situatie door CURT’S JAM werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Klant in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.
   7. CURT’S JAM heeft het recht om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien zulke wijzigingen de prijs of andere essentiële elementen van de overeenkomst omvatten, zullen deze wijzigingen steeds mits objectieve verantwoording geschieden. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Klant worden gecommuniceerd, bij gebreke van verzet binnen de achtenveertig (48) uur worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard.
   8. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen, is de Klant niet gerechtigd om de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.
   9. Partijen verklaren te hebben onderhandeld en dat het aldus bereikte evenwicht tussen de rechten en plichten zoals dat blijkt uit de overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door hen gewenst is. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn voor de partijen evenwichtig en het aldus bereikte evenwicht heeft een rol gespeeld bij de bepaling van de prijs en andere voorwaarden.

   

  Art. 3. Aanbiedingen 

   1. Aanbiedingen zijn niet bindend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij anders vermeld op de aanbieding, enige andersluidende overeenkomst of deze door CURT’S JAM wordt herroepen vóór de aanvaarding door de Klant. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. CURT’S JAM kan een aanbieding op gelijk welk ogenblik terugtrekken. CURT’S JAM kan slechts gehouden zijn door zijn aanbieding als de bestelling van de Klant hem bereikt tijdens voormelde termijn. De in de aanbieding aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een volledige bestelling, dit is van alle in de aanbieding voorziene goederen of diensten.
   2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering ervan onder normale omstandigheden en de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen en kostprijs van materialen. Valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve levering van de goederen en/of diensten, geven CURT’S JAM het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. CURT’S JAM zal daartoe de Klant steeds voorafgaand schriftelijk inlichten.
   3. Elke verandering door de Klant aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na de prijsopgave door CURT’S JAM, zal enkel gebeuren mits expliciete toestemming van CURT’S JAM over de gewijzigde voorwaarden. Een afwijzing door CURT’S JAM van de voorgestelde verandering doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst.
   4. CURT’S JAM is gerechtigd éénzijdig wijzigingen aan te brengen aan de door haar voorgestelde producten tot zelfs na de bestelling, mits het andere product even adequate eigenschappen heeft of in overeenstemming is met de in de bestelbon geformuleerde noden van de Klant.
   5. Bestellingen door de Klant zijn onherroepelijk. Niet alleen door een bestelling via de Webshop of ondertekening voor akkoord van (een kopij van) de aanbiedingen, doch ook door enige andere vermelding uitgaande van de Klant waarbij zonder voorbehoud de aanbiedingen van CURT’S JAM  wordt aanvaard, verbindt de Klant zich op definitieve wijze. Dit artikel doet geen afbreuk aan artikel 8 en 10.
   6. De bestelling is slecht bindend voor CURT’S JAM door haar schriftelijke bevestiging, door een uitdrukkelijke overeenkomst of door de uitvoering. De Klant dient bij bevestiging deze door te nemen en CURT’S JAM onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele onjuistheden. Indien de eventuele non conformiteit niet gemeld is binnen drie dagen na de datum van de bevestiging, wordt de bevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de Klant en wordt de overeenkomst geacht aldus gesloten te zijn op de zetel van CURT’S JAM. Dit artikel doet geen afbreuk aan artikel 8 en 10.
   7. CURT’S JAM is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd door CURT’S JAM, deelt hij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
   8. Niet-aanvaarde aanbiedingen gelden ten titel van inlichting. CURT’S JAM is nooit aansprakelijk voor schade of nadeel die ontstaat door fouten, vergissingen, drukfouten enz. in de documenten uitgaande van CURT’S JAM. In geval van tegenstrijdigheden in de documenten uitgaande van CURT’S JAM, zal de Klant CURT’S JAM daarop opmerkzaam maken. In ieder geval zal CURT’S JAM deze kunnen rechtzetten.
   9. De inhoud van catalogi, folders,  andere drukwerken of vermeldingen op sociale media (Facebook, Instagram, …) en zijn Website, binden CURT’S JAM niet, tenzij er door CURT’S JAM uitdrukkelijk naar wordt verwezen in een aanbieding, orderbevestiging of in een overeenkomst. 
   10. Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de aanbieding, is CURT’S JAM slechts gebonden enige uitvoering aan te vatten na betaling ervan. 
   11. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door CURT’S JAM verworven tenzij de Klant het bewijs levert dat CURT’S JAM, binnen de twee maanden na hiertoe door de Klant in gebreke te zijn gesteld, op manifeste wijze tekort is gekomen om te voldoen aan één van haar hoofdverbintenissen of indien CURT’S JAM zich na aanvaarding van de werken en/of bestelling terugtrekt. CURT’S JAM kan in elk geval het voorschot compenseren met elke vordering die zij heeft op de Klant.

   

  Art. 4. Prijzen

   1. De prijzen opgenomen in de aanbieding zijn in euro en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief btw, omzetbelasting, invoerrechten of andere, door de overheid of erkende instellingen in rekening gebrachte heffingen, handelings-, transport- en verzekeringskosten. Deze taksen, heffingen en kosten zijn steeds ten laste van de Klant. 
   2. Indien door CURT’S JAM een foutief BTW percentage zou worden toegepast, kan zij dit steeds rechtzetten, en aanvaardt de Klant daarvan de gevolgen. De Klant staat in voor alle gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van het verkeerde BTW percentage. Eventuele boetes en kosten die hieraan verbonden zijn, komen enkel ten laste van de Klant en kunnen desgevallend door CURT’S JAM op de Klant worden verhaald. De prijzen zijn mee opgesteld op basis van gegevens die aan CURT’S JAM worden meegedeeld door de Klant. De Klant zal alleen instaan voor alle financiële gevolgen, indien de facturatie gebeurde op basis van verkeerde informatie door de Klant.
   3. Ten aanzien van de Klant-Consument zijn de vermelde prijzen steeds in euro, inclusief BTW en andere lasten en taksen. Alvorens de Klant-Consument een bestelling plaatst via de Webshop, is de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar en vermeld in een betalingsvenster
   4. Kosten voor in- en uitlading, opslag, verplaatsingskosten, modellen, gereedschappen of andere zaken, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door CURT’S JAM, niet inbegrepen in de prijs en kunnen afzonderlijk aan de Klant in rekening worden gebracht. Voor de Klant-Consument die bestelt via de Webshop, zijn de leveringskosten beschikbaar op de Website. De leveringskosten zijn afhankelijk van het land waarnaar de goederen moeten worden verzonden.
   5. Als een product niet correct geprijsd is op de Website, zal CURT’S JAM schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra CURT’S JAM kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren door verzending van een e-mail naar [email protected]. De bestelling wordt pas verwerkt nadat CURT’S JAM de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen (10) dagen vanaf het moment dat CURT’S JAM de Klant in kennis heeft gesteld. Als CURT’S JAM er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als CURT’S JAM geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt CURT’S JAM de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.
   6. Een aanbieding omvat steeds enkel de overeengekomen opdracht. Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de aanbieding, zijn niet in de prijs inbegrepen en vormen een door de Klant te vergoeden kost. CURT’S JAM kan het bewijs leveren van meer- en wijzigingswerken met alle middelen van recht.
   7. Een meerprijs kan worden aangerekend op grond van omstandigheden die de materiële uitvoering van het werk bemoeilijken en waarmee een normaal en voorzichtige producent op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst geen rekening moest houden. Deze meerwerken geven aanleiding tot een afzonderlijke vergoeding in het voordeel van CURT’S JAM en bestaan in de kosten die CURT’S JAM heeft moeten maken om het werk ondanks de moeilijkheden uit te voeren. Deze vergoeding wordt door CURT’S JAM te goeder trouw bepaald, eventueel op basis van eenheidsprijzen.
   8. Minwerken worden in overleg tussen de Klant en CURT’S JAM overeengekomen. Een verrekening van de overeengekomen prijs bij minwerken op verzoek van de Klant is uitgesloten.

  Art. 5. Betalingsvoorwaarden

   1.  Alle facturen zijn betaalbaar op het facturatieadres. 
   2.  De betaling dient zonder schuldvergelijking en zonder enige korting en/of aftrek welke niet door CURT’S JAM schriftelijk is toegestaan:
  • te geschieden binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum door overschrijving op de vermelde bankrekening van CURT’S JAM, tenzij anders overeengekomen; 
  • te gebeuren op het moment van de plaatsing van de bestelling wanneer deze gebeurt via de Webshop, op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces waaronder via iDEAL, Bancontact, Giropay, Master card, Maestro, Visa, American Express, PayPal, bankoverschrijving e.a. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal CURT’S JAM de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als CURT’S JAM niet de volledige betaling ontvangt binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling, heeft CURT’S JAM het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

  Afwijkingen hierop dienen schriftelijk door CURT’S JAM vastgelegd en bevestigd te worden.

   1.  Betalingen dienen te geschieden in euro. Als betalingsdatum geldt de dag waarop de bank het tegoed van CURT’S JAM crediteert of CURT’S JAM het verschuldigde bedrag contant heeft ontvangen.
   2.  CURT’S JAM is gerechtigd het geheel of een gedeelte van het orderbedrag bij vooruitbetaling te verlangen, dan wel een afdoende bankgarantie te verlangen, alvorens haar deel van de overeenkomst uit te voeren.
   3.  De Klant verplicht zich ertoe om op eerste verzoek en ten genoegen van CURT’S JAM zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst.
   4.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de toegestane betalingstermijn, is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) een nalatigheidsinterest van een en een half procent (1,5%) per maand verschuldigd. De interest is verschuldigd vanaf de factuurdatum en waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd; (ii) een forfaitaire schadevergoeding van vijftien procent (15%) op het factuurbedrag met een minimum van vijfenzeventig euro (75,00 euro). Dit onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen van CURT’S JAM om volledige vergoeding voor de ontstane kosten en opgelopen schade te verkrijgen; (iii) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.
   5.  De Klant-Consument is in geval van een foutieve laattijdige levering en eventuele uitvoering van de werken gerechtigd op een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag exclusief BTW, mits gegronde redenen lastens CURT’S JAM en mits aangetekende ingebrekestelling gericht aan CURT’S JAM waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen is nagekomen.
   6.  In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste levering of gedeeltelijk gebrekkige dienstverlening als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Ook vertraging in de uitvoering van de werken, levering en/of plaatsing, geeft geen recht aan de Klant tot inhouding van enige betaling evenmin als een wijziging in de oorspronkelijke opdracht. Tenzij vooraf schriftelijk door CURT’S JAM toegestaan, is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten. 
   7.  Indien  betalingsfaciliteiten worden toegestaan, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen termijnbetalingen met zich mee brengt.
   8.  Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (i) inningskosten, (ii) schadevergoeding; (iii) intresten; (iv) de laatst vervallen hoofdsommen.
   9.  CURT’S JAM heeft het recht, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant volgens een overeenkomst uit te stellen, een met de Klant gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onmiddellijke betaling van alle uitstaande vorderingen te eisen (met inbegrip van degenen die nog niet betaalbaar zijn) of de uitvoering te weigeren, niettegenstaande een eerdere overeenkomst – onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen welke door CURT’S JAM zouden kunnen worden toegepast – indien een factuur op de vervaldatum niet (volledig) is betaald dan wel indien de Klant weigert de gevraagde zekerheid te stellen, en deze niet-betaling of niet-nakoming niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe, waarin de Klant verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na datum van de ingebrekestelling.
   10.  Ingeval van laattijdige betaling van een factuur door de Klant behoudt CURT’S JAM zich het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de Klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting.
   11.  Protest tegen de factuur dient schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te gebeuren binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurnummer en datum. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat CURT’S JAM gehouden is op dit protest te antwoorden.
   12.  Op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de Klant of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Klant (zoals onder andere faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, collectieve schuldenregeling,…) heeft schuldvergelijking van rechtswege plaats tussen alle vorderingen van CURT’S JAM op de Klant enerzijds en alle vorderingen van de Klant op CURT’S JAM anderzijds, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing. Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden. Bovendien is CURT’S JAM in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen CURT’S JAM en de Klant niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening. In het raam hiervan, maar daar niet toe beperkt, heeft CURT’S JAM het recht om de onderlinge rechtsverhouding tussen haar en de Klant te ontbinden of de onderlinge vorderingen anderszins vervroegd opeisbaar te stellen, onder meer in de volgende gevallen:
  • faillissement van de Klant of een andere vorm van samenloop, een insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Klant;
  • aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de Klant;
  • wanbetaling van de Klant.
   1. schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen CURT’S JAM en de Klant blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de Klant van zijn/haar vorderingen op CURT’S JAM.
   2. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat CURT’S JAM haar vordering op de Klant kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van de Klant ten bedrage van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De Klant is verplicht om CURT’S JAM op eerste verzoek alle elementen met betrekking tot haar schuldvorderingen opzichtens haar schuldenaren mee te delen zodra CURT’S JAM kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.
   3. CURT’S JAM is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de schuldvorderingen op de Klant over te dragen aan derden. 

   

  Art. 6. Leveringen bij een Overeenkomst op afstand (bestelling door een Klant-Consument via de Webshop)

   1. Wanneer de Klant-Consument bestelt via de Webshop, verbindt CURT’S JAM zich ertoe de goederen te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen CURT’S JAM en de Klant-Consument op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt. 
   2. CURT’S JAM behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde goederen te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. CURT’S JAM zal de Klant-Consument op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar het e-mailadres dat deze aan CURT’S JAM heeft opgegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
   3. Indien CURT’S JAM ten aanzien van de Klant-Consument niet in staat is om de goederen binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt CURT’S JAM zich ertoe om de Klant-Consument hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant-Consument zal CURT’S JAM dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als CURT’S JAM de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant-Consument het recht om de bestelling te annuleren. 
   4. CURT’S JAM zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan CURT’S JAM heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant-Consument, dient deze de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.
   5. Bij levering dient de Klant-Consument de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de goederen beschadigd zijn, mag de Klant-Consument de levering niet aanvaarden en moet hij CURT’S JAM onmiddellijk op de hoogte brengen via [email protected] of via het account van de Klant-Consument op de Website. De Klant-Consument zal binnen een termijn van vier (4) dagen na ontvangst van de goederen de schade motiveren en foto’s bezorgen aan CURT’S JAM van de volledige doos, de doos met leesbaar verzendlabel, het beschermingsmateriaal en de vastgestelde schade. Indien bij de levering een leveringsdocument is gevoegd, zal de Klant het leveringsdocument ingevuld en ondertekend mee overmaken aan CURT’S JAM. Na overleg tussen CURT’S JAM en de Klant-Consument wordt beslist hoe de schade verder wordt afgehandeld.
   6. Bij een bestelling ontvangt de Klant-Consument een track & trace nummer waarmee de status van verzending online kan worden geraadpleegd. Indien het pakket op ‘afgeleverd’ staat maar de bestemmeling heeft dit niet ontvangen, zal de Klant-Consument eerst navraag doen of het pakket niet bij een buur is afgeleverd. Indien het pakket na een volle werkdag nog steeds niet terecht is, dan moet de Klant-Consument CURT’S JAM daarvan binnen een termijn van veertien (14) dagen op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar [email protected] of via het account van de Klant-Consument op de Website. Vervolgens zal CURT’S JAM een document overmaken dat de Klant-Consument dient in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen aan CURT’S JAM.

   

  Art. 7. Overige leveringen dan deze vermeld in art. 6.

   1.  Wat betreft de overige leveringen dan deze vermeld in artikel 6, zijn de aangegeven levertermijnen steeds indicatief en nooit bindend, behoudens andersluidende overeenkomst. De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending. De levering kan in delen geschieden en overeenkomstig gefactureerd worden. 
   2.  Vertragingen in levering, om welke reden dan ook, geven geen recht op annulatie of enige vorm van vergoeding. Dienovereenkomstig is de Klant door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om goederen te accepteren of te betalen.
   3.  In het geval van niet-levering van goederen worden de vooruitbetalingen die door de Klant zijn betaald aan CURT’S JAM, door CURT’S JAM vergoed, zonder aanvullende rente of enige andere compensatie.
   4.  De Klant dient uiterlijk één (1) werkweek voorafgaand aan de levering te kennen te geven dat deze niet in staat is de levering op de aangegeven dag en plaats in ontvangst te nemen, dan wel deze op te halen. Indien op verzoek van de Klant en met schriftelijke instemming van CURT’S JAM, de levering op een later moment dan overeengekomen zal plaatsvinden, is CURT’S JAM gerechtigd de ontstane kosten van het eventueel geplande transport alsook de opslagkosten, aan de Klant in rekening te brengen.
   5.  In beginsel worden de goederen door CURT’S JAM geleverd aan de Klant. Indien de Klant te kennen geeft deze met eigen middelen te willen ophalen op het adres van CURT’S JAM, kan dit enkel mits schriftelijk akkoord van CURT’S JAM en is hiervoor geenszins enige korting, terugbetaling of andere vorm van schadevergoeding verschuldigd door CURT’S JAM.
   6.  De Klant is gehouden de levering op het vastgestelde adres van levering en tijdstip in ontvangst te nemen, dan wel deze goederen te doen ophalen. Indien de Klant in de verplichting tekort schiet (zoals maar niet beperkt tot weigering van ontvangst, fysieke onbereikbaarheid van het afleveraders, gesloten deuren bij de Klant, niet ophaling van de goederen,…), zonder dat zij CURT’S JAM hiervan tijdig informeert conform artikel 7.4., wordt de levering geacht te zijn gebeurd op het moment dat CURT’S JAM daarvoor heeft bepaald en is CURT’S JAM, onverminderd haar overige rechten ingevolge de wet en de overeenkomst, gerechtigd de goederen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal vereist zijn, voor rekening en risico van de Klant op te slaan resp. opgeslagen te houden en de kosten hieraan verbonden aan de Klant in rekening te brengen zonder dat deze de betaling kan weigeren wegens het feit dat de levering niet heeft plaatsgevonden. Een bijkomende administratieve kost van vijfenzeventig euro (75,00 euro) en de reeds gemaakte en toekomstige leveringskosten worden tevens integraal doorgerekend aan de Klant.  
   7.  De Klant dient onmiddellijk bij het in ontvangst nemen van de geleverde goederen het aantal colli’s te verifiëren en er zich van te vergewissen dat er geen zichtbare beschadigingen aan de verpakking of goederen zijn. Bij niet-conforme levering of zichtbare beschadigingen aan de goederen dient de Klant onmiddellijk tot verdere gedetailleerde vaststellingen met betrekking tot de goederen over te gaan en hiervan CURT’S JAM  onverwijld schriftelijk in kennis stellen. De Klant zal binnen een termijn van vier (4) dagen na ontvangst van de goederen de schade motiveren en foto’s bezorgen aan CURT’S JAM van de volledige doos, de doos met leesbaar verzendlabel, het beschermingsmateriaal en de vastgestelde schade. Indien bij de levering een leveringsdocument is gevoegd, zal de Klant het leveringsdocument ingevuld en ondertekend mee overmaken aan CURT’S JAM. Na overleg tussen CURT’S JAM en de Klant wordt beslist hoe de schade verder wordt afgehandeld. Klachten i.v.m. niet-conforme levering en transportschades die niet de vereiste gegevens bevatten bij melding (gevraagde schriftelijke vermelding van schade, foto en tijdige melding) worden niet aanvaard door CURT’S JAM.
   8.  Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de Klant, heeft CURT’S JAM het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er waarborgen van onberispelijke kwaliteit worden verstrekt door de Klant, bij gebreke waaraan CURT’S JAM het recht heeft om de overeenkomst lastens de Klant als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en het reeds uitgevoerde werk te factureren, meer een schadevergoeding onder andere wegens verbreking van de overeenkomst.

  Art. 8. Annulering door de Klant-Consument bij een Overeenkomst op afstand (bestelling via de Webshop) 

   1. Wanneer de Klant-Consument bestelt via de Webshop, heeft deze het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.
   2. De Klant-Consument kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar [email protected] of via het account van de Klant-Consument op de Website. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant-Consument een bevestiging van de annulering en betaalt CURT’S JAM de reeds betaalde bedragen terug op de kredietkaart of debetkaart die de Klant-Consument heeft gebruikt om te betalen.
   3. Na ontvangst van een bevestiging dat de goederen CURT’S JAM hebben verlaten, kan de Klant- Consument de bestelling niet meer annuleren.
   4. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de goederen geleverd en kan de Klant- Consument het goed terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 10.

   

  Art. 9. Overige annuleringen dan deze vermeld in art. 8.

   1. Bij een overige annulering van een bestelling of opdracht dan deze vermeld in artikel 8, zelfs gedeeltelijk, door de Klant is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding, forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 35% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling, met een minimum van 75,00 euro en onverminderd het recht van CURT’S JAM om een hogere schade te bewijzen conform artikel 1794 Oud BW. Deze schadevergoeding is eveneens verschuldigd bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant m.b.t. het saldo van de werken en/of bestelling.
   2. Bij foutieve annulering van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door CURT’S JAM, is CURT’S JAM gehouden tot betaling aan de Klant-Consument van een schadevergoeding, forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling, met een minimum van 75,00 euro en onverminderd het recht van de Klant-Consument om een hogere schade te bewijzen conform artikel 1794 Oud BW. De Klant-Consument kan slechts aanspraak maken op deze vergoeding mits gegronde redenen lastens CURT’S JAM en mits aangetekende ingebrekestelling gericht aan CURT’S JAM waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen integraal is nagekomen.
   3. In geval van annulering van een bestelling door de Klant dient het deel van de uitgevoerde bestelling of dat deel van de bestelling dat in uitvoering is, op het ogenblik van de annulering, eveneens betaald te worden. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de werken en/of bestelling waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de aangekochte materialen, en de bestelde materialen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers en onderaannemers.

   

   

   

  Art. 10. Herroepingsrecht van de Klant-Consument bij een Overeenkomst op afstand (bestelling via de Webshop)

   1. De Klant-Consument heeft een wettelijk recht om de overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in artikel 10.2. Dit betekent dat de Klant-Consument kan beslissen om de goederen gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant-Consument moet CURT’S JAM op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant-Consument hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.
   2. De Klant-Consument beschikt over veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:
  • Indien de levering één enkel goed betreft, begint de termijn de dag na ontvangst van het goed door de Klant-Consument of een door de Klant-Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is;
  • Indien de levering betrekking heeft op meerdere goederen die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant-Consument of een door de Klant-Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste bestelde goed heeft ontvangen;
  • Indien de levering betrekking heeft op een regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant-Consument of een door de Klant-Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de eerste levering van de goederen heeft ontvangen.
   1. De Klant-Consument mag de overeenkomst alleen herroepen als de goederen ongeopend, volledig en voorzien zijn van hun originele labels. De Klant-Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:
  • de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop CURT’S JAM geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van goederen volgens specificaties van de Klant-Consument of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
  • de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;
  • de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere goederen;
  • overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;
   1. Indien de Klant-Consument beslist de overeenkomst te herroepen, moet de Klant-Consument CURT’S JAM daarvan binnen de hogervermelde termijn van veertien (14) dagen op de hoogte brengen door het invullen en overmaken van het modelformulier in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden of door verzending van een e-mail naar [email protected] waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de overeenkomst wenst te herroepen. 
   2. De Klant-Consument moet de goederen terugbezorgen aan CURT’S JAM zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan CURT’S JAM. De goederen moeten naar CURT’S JAM worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant-Consument de goederen heeft ontvangen.
   3. De Klant-Consument ontvangt bij zijn bestelling een pakbon. Deze moet worden aangebracht op de verpakking van de goederen die de Klant-Consument wenst terug te sturen.
   4. Alle kosten voor het retourneren van de goederen worden door de Klant-Consument betaald.
   5. In geval van herroeping:
  • zal CURT’S JAM de reeds door de Klant-Consument betaalde bedragen voor de goederen terugbetalen na ontvangst van de goederen. CURT’S JAM kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de goederen, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant-Consument ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel;
  • zal CURT’S JAM alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de goederen;
  • zal CURT’S JAM de Klant-Consument terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant-Consument gebruikt heeft om te betalen;
  • heeft CURT’S JAM het recht om de Klant-Consument terug te betalen met vouchers als de Klant-Consument vouchers heeft gebruikt om de goederen te betalen.

   

  Art. 11. Wettelijke garantie voor de Klant-Consument

   1. De Klant-Consument heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. Deze wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.
   2. De Klant-Consument moet CURT’S JAM via [email protected] informeren over de gebrekkige goederen binnen een redelijke termijn en uiterlijk twee maanden vanaf de dag waarop de Klant-Consument het gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant-Consument.
   3. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Na deze termijn van zes (6) maanden dient de Klant-Consument zelf te bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
   4. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant-Consument de procedure volgen zoals bepaald in artikel 10. Indien het gebrek werkelijk bestond bij de levering zal CURT’S JAM, na teruggave van het gebrekkige goed en naar eigen goeddunken van de Klant-Consument, de Klant-Consument een nieuw goed sturen of het goed repareren. CURT’S JAM zal dan alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de goederen. Het goed kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van CURT’S JAM. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant-Consument recht op een passende prijsvermindering of het recht om de overeenkomst te beëindigen en zal CURT’S JAM de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 10.8.

   

  Art. 12. Aansprakelijkheid

   1. De aansprakelijkheid van CURT’S JAM m.b.t. de goederen is beperkt tot zijn wettelijke verantwoordelijkheden als producent en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden.
   2. De aansprakelijkheid van CURT’S JAM is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) het respectievelijke factuurbedrag, of (ii) het bedrag van de uitkering van de door CURT’S JAM aangegane verzekeringspolissen.
   3. CURT’S JAM is niet aansprakelijk voor (i) door de Klant, eindgebruiker of enige derde veroorzaakte schade, (ii) schade die het gevolg is van het in gebreke blijven van de Klant en/of eindgebruiker, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen, (iv) schade aan aangekochte goederen die de Klant heeft trachten te wijzigen, (v) schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers, de doorverkoper en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen, (vi) schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die werd overhandigd door de Klant, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte goederen en/of enige andere derde, (vii) immateriële, indirecte of gevolgschade (zoals, doch niet-limitatief: gederfde winst of productieverlies, inkomensverlies, administratiekosten, schade aan derden, milieuschade etc.) of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, zoals bv. bijkomende werkuren, bijkomende kosten of genotsderving, welke door de Klant of derden geleden wordt, (viii) schade ten gevolge van vertragingen in de levering, (ix) evenmin als voor enige objectieve productaansprakelijkheid.
   4. CURT’S JAM is gerechtigd een beroep te doen op zelfstandige uitvoeringsagenten, onderaannemers of enige andere derde. CURT’S JAM is niet aansprakelijk voor door haar zelfstandige uitvoeringsagenten, onderaannemers of enige andere derde veroorzaakte schade, ook indien deze is ontstaan ingevolge bedrog, opzettelijk wangedrag of zware fouten.
   5. CURT’S JAM heeft steeds het recht om tot herstelling of vervanging in natura over te gaan. De Klant zal de beweerdelijk niet-conforme goederen op eigen kost retourneren aan CURT’S JAM. 
   6. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens CURT’S JAM vervalt indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. 
   7. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de dwingende wettelijke waarborg voor de Klant-Consument voor verborgen gebreken, bepaald bij de artikel 1641 tot 1649 Oud BW, of de wettelijke verplichting t.a.v. de Klant-Consument tot levering van een goed dat met de overeenkomst in overeenstemming is, bepaald bij de artikelen 1649bis tot 1649octies Oud BW.

   

  Art. 13. Overmacht 

   1. Alle omstandigheden die bij het indienen van de aanbieding redelijkerwijze onvoorzienbaar waren of onvermijdbaar zijn en die voor CURT’S JAM de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. 
   2. Volgende gevallen worden in elk geval aanzien als overmacht (niet-limitatief): ongevallen, materiaalbreuk, vertragingen of fouten bij de leverancier, bevoorradingsproblemen, uitputting van voorraad, productieonderbrekingen, verkeershinder, werkstakingen, bedrijfsblokkades, lock-outs, personeelstekort, brand, transportproblemen, brandstoftekorten,  oorlog, terreuraanslagen, gebrek aan energie- of transportmogelijkheden, abnormale klimatologische toestanden, natuuromstandigheden en/of rampen, epidemieën, pandemieën, weerschade, inbeslagname, ziekte, machinebreuk, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), vertragingen bij en/of faillissement van aannemers of andere derde partijen op wiens diensten/goederen CURT’S JAM beroep doet/rekent, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar waren. De covid-pandemie en alle daaruit voortvloeiende gevolgen of daaruit voortvloeiende maatregelen die door de overheid of een ander land zouden worden opgelegd, worden uitdrukkelijk aanzien als overmacht, ongeacht het feit dat de covidpandemie reeds bestaande is op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
   3. CURT’S JAM is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht. Een situatie van overmacht geeft CURT’S JAM het recht éénzijdig, zonder hiertoe verplicht te zijn, naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. CURT’S JAM: (i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten; (ii) de overeenkomst tussen CURT’S JAM en de Klant buitengerechtelijk te ontbinden, indien de overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (iii) de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd, te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan CURT’S JAM, overeenkomstig het laatste artikel van de Algemene Voorwaarden, de bevoegde rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. 
   4. Indien overmacht CURT’S JAM dwingt zijn levering te onderbreken, wordt een redelijke uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het opnieuw opstarten van de productie (deze laatste wordt minimaal begroot op vijf dagen). 
   5. De Klant-Consument die bestelde via de Webshop heeft het recht om de overeenkomst te annuleren die werd beïnvloed door een situatie van overmacht die meer dan dertig (30) dagen heeft geduurd. Om te annuleren, dient deze Klant-Consument contact op te nemen met CURT’S JAM via [email protected]. In voorkomend geval dient de Klant-Consument de reeds ontvangen goederen terugbezorgen, in overeenstemming met de procedure vermeld in de artikelen 10.4. - 10.8.

  Art. 14. Schorsing en ontbinding van de overeenkomst

   1. Bij niet–betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet–nakoming van zelfs één contractuele verplichting van de Klant, behoudt CURT’S JAM zich het recht voor om éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen of opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de Klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van CURT’S JAM om schadevergoeding te vorderen.
   2. Onverminderd andere gronden die de onmiddellijke ontbinding/beëindiging van de overeenkomst door CURT’S JAM rechtvaardigen, heeft CURT’S JAM het recht om onmiddellijk de overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in één van de volgende situaties: 
  • De Klant wordt ontbonden of gaat in vereffening, wordt failliet verklaard dan wel enige andere insolventieprocedure zoals voorzien in boek XX van het Wetboek Economisch recht wordt opgestart of er wordt beslag gelegd op een aanzienlijk deel van haar activa of in gelijk welke andere hypothese waarbij de totaliteit of een belangrijk gedeelte van de activa van de Klant aan de rechtstreekse of onrechtstreekse controle van de schuldeisers, de rechtbanken of iedere derde al dan niet overheidsinstantie worden onderworpen of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden;
  • De Klant nog steeds nalaat haar contractuele verplichting na te komen na per aangetekende brief hiervoor in gebreke te zijn gesteld en te zijn aangemaand om dit binnen een redelijke termijn van vijftien (15) dagen te remediëren.

  In geval van ontbinding ten laste van de Klant, is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding, forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 35 % van de overeengekomen prijs m.b.t. (het resterend deel van) de bestelling, onverminderd het recht voor CURT’S JAM om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. De Klant dient tevens (het deel van) de uitgevoerde bestelling of dat deel van de bestelling dat in uitvoering is, op het ogenblik van de ontbinding, integraal te vergoeden. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de bestelling waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de aangekochte materialen, de in productie genomen materialen en de bestelde materialen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers en onderaannemers.

   1. Bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van CURT’S JAM, is de Klant-Consument na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht (8) dagen, gerechtigd de overeenkomst éénzijdig te ontbinden ten laste van CURT’S JAM en is CURT’S JAM een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag exclusief BTW verschuldigd, onverminderd het recht voor de Klant-Consument om zijn werkelijke schade te verhalen op CURT’S JAM, en op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen integraal is nagekomen.

   

  Art. 15. Eigendomsvoorbehoud en pand

   1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van CURT’S JAM, totdat alle verplichtingen, tegenprestaties en/of vorderingen, inclusief interesten en kosten, jegens CURT’S JAM uit hoofde van een overeenkomst voldaan zijn. Alle risico’s worden overgedragen met de levering van de goederen. Het eigendomsvoorbehoud blijft eveneens gelden indien de producten zouden worden vermengd of zouden worden verwerkt tot een nieuw goed.
   2. Door CURT’S JAM afgeleverde zaken, die krachtens artikel 15.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Bovendien is de Klant niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Als de Klant de geleverde goederen doorverkoopt, voordat de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) aan CURT’S JAM is betaald of ingeval van enige andere schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt CURT’S JAM automatisch een pandrecht op de gerealiseerde herverkoopprijs, dan wel, op de vordering van de Klant op zijn klant/eindgebruiker als gevolg van deze verkoop.
   3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CURT’S JAM gerechtigd afgeleverde goederen waarop het in artikel 15.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of derden die de goederen voor de Klant houden, van rechtswege en op kosten van de Klant weg te halen of te doen halen. Bij terugontvangst van de goederen, en voor zover deze goederen nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (i) de winstderving, forfaitair begroot op 30% van het totale factuurbedrag; en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag voor de (extra) beheers- en administratiekosten.  Dit alles onverminderd het recht van CURT’S JAM om hogere schade te bewijzen.
   4. De Klant dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om CURT’S JAM daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
   5. Door het sluiten van deze overeenkomst, geeft de Klant al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van CURT’S JAM, tot zekerheid van al haar verplichtingen voortvloeiend uit haar overeenkomst(en) met CURT’S JAM.

   

  Art. 16. Intellectuele eigendom 

   1. Tenzij schriftelijk anders met CURT’S JAM overeengekomen, behoudt CURT’S JAM alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, databankwet, tekeningen en modellenrecht, …) op al zijn goederen, producten, diensten, ontwerpen, berekeningen, tekeningen, modellen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, maquettes, …
   2. CURT’S JAM behoudt de in artikel 16.1. genoemde rechten en deze mogen niet zonder zijn schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, en/of ter beschikking gesteld en/of op andere wijze gebruikt worden dan waarvoor CURT’S JAM ze aan de Klant ter beschikking heeft gesteld.
   3. In geval de Klant een inbreuk begaat op onderhavig artikel, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 1.000,00 euro per inbreuk, onverminderd het recht voor CURT’S JAM om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

   

  Art. 17. Verwerking van persoonsgegevens

   1. CURT’S JAM zal enkel de persoonsgegevens bij haar Klant opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. CURT’S JAM zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag en in overeenstemming met de privacy verklaring van CURT’S JAM (te consulteren via https://www.verseconfituur.be). Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst kunnen deze gegevens aan derden (waaronder maar niet beperkt tot haar onderaannemers) worden overgemaakt.
   2. CURT’S JAM zal alle nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen en zal deze niet doorgeven aan derden zonder wettelijke grondslag. Een privacy- en cookieverklaring is beschikbaar via de Website van CURT’S JAM (https://www.verseconfituur.be). 
   3. De Klant kan steeds om inzage, verbetering, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen:

  - per post: 2440 Geel, Elsum 52

  - per e-mail: [email protected]

   

  Art. 18. Klachtenprocedure voor de Klant-Consument 

   1. Als de Klant-Consument klachten heeft, kan hij contact opnemen met CURT’S JAM via [email protected].
   2. De Klant-Consument kan contact opnemen met de Consumentenbemiddelingsdienst in België (https://consumentenombudsdienst.be/nl) om het geschil buiten de rechtbank te regelen. 
   3. De Klant-Consument kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr. Het contactpunt in België is het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. [email protected], tel. +3228923712.

   

  Art. 19. Geschillen - toepasselijk recht

   1. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen CURT’S JAM en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van iedere andere regel van internationaal privaatrecht die tot gevolg zou hebben dat het recht van een ander land van toepassing is.
   2. Voor geschillen tussen CURT’S JAM en de Klant die niet buitengerechtelijk worden geregeld overeenkomstig artikel 18, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout of de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

   

   

  De klant:

  Datum: 

  Handtekening:

   

  Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

  (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  (* = schrappen wat niet past)

  - Aan de heer Kurt Turelinckx (Curt’s Jam)

  Elsum 52

  2440 Geel

  [email protected]

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Besteld op (*)/ontvangen op (*) ............................................................................................................................

  - Naam van de consument(en) …………………………………………………………………………………………….

   

  - Adres van de consument(en) ............................................................................................................................... 

   

  - Datum ................................................................................................................................................................... 

   

  - Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  Se connecter

  Mot de passe oublié?

  • Toutes vos commandes et retours en un seul endroit
  • Le processus de commande est encore plus rapide
  • Votre panier est stocké, toujours et partout

  comparer0

  Veuillez accepter les cookies afin de rendre ce site plus fonctionnel. D'accord? OuiNonEn savoir plus sur les témoins (cookies) »